...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Egyedülálló garancia!

Vá­lo­ga­tott mi­nő­sé­gű ter­mé­ke­ink és al­kat­ré­szek szi­go­rú el­len­őr­zé­sen és szű­ré­sen es­nek át, így az ál­ta­lunk el­adott al­kat­rész­re a ma­xi­má­lis ga­ran­ci­át biz­to­sít­juk. Ná­lunk több­fé­le mi­nő­sé­gű és árú al­kat­rész kö­zül vá­laszt­hat­ja ki az Ön­nek meg­fe­le­lőt.

Gyári, eredeti alkatrészek

Akár 2 év garancia!

A gyá­ri, ere­de­ti al­kat­ré­szek ese­tén a gyá­ri ga­ran­cia ér­vé­nyes, me­lyet ná­lunk ér­vé­nye­sít­het, hely­ben. A ga­ran­ci­á­lis idő­szak 6 hó­nap­tól akár 2 évig is ter­jed­het al­kat­rész­től füg­gő­en. Cse­re­ga­ran­ci­át és pénz­visszafi­ze­té­si ga­ran­ci­át is vál­la­lunk, ha a meg­vá­sá­rolt ter­mék­kel bár­mi­lyen prob­lé­má­ja len­ne.

Utángyártott alkatrészek

Akár 2 év garancia!

Után­gyár­tott al­kat­ré­szek ese­té­ben az al­kat­rész be­szál­lí­tó vagy gyár­tó ál­tal meg­ha­tá­ro­zott ga­ran­cia ér­vé­nyes, mely akár 2 évig is ter­jed­het. Eze­ket a ter­mé­ke­in­ket két cso­port­ba so­rol­tuk, így meg­könnyít­ve Ön­nek a vá­lasz­tást. Az után­gyár­tott ter­mé­kek kö­zül a pré­mi­um mi­nő­sé­gű­e­ket a gyá­ri al­kat­rész­nél ked­ve­zőbb áron kí­ná­lunk.

Bontott alkatrészek

30 nap visszavásárlási garancia!

Sa­ját szer­vi­zünk­ben be­sze­relt bon­tott al­kat­ré­szek ese­té­ben egye­dül­ál­ló 30 na­pos cse­re­ga­ran­ci­át vál­la­lunk. Egyes, nem ná­lunk be­sze­relt, bon­tott al­kat­ré­szek ese­té­ben – be­lát­ha­tó okok mi­att – csak 6 na­pos ga­ran­ci­á­val le­het szá­mol­ni (pl. komp­lett mo­tor, vál­tó, stb.). A ga­ran­ci­át ná­lunk, hely­ben ér­vé­nye­sít­het és kér­he­ti a cse­rét.

Mi mindent tudunk a Suzukiról!

Ha Ön­nek mind a ked­ve­ző ár, a gyors ki­szol­gá­lás és a mi­nő­ség is egy­aránt fon­tos szem­pon­tok, jöj­jön el hoz­zánk, vagy vá­sá­rol­jon ké­nyel­me­sen web­áru­há­zunk­ban!

Ga­ran­ci­á­lis fel­té­te­lek