...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Háztól-házig szállítás

Elindult a „háztól-házig” szolgáltatásunk, az általunk szervizelt Suzukikkal.

El­me­gyünk moz­gás­kép­te­len Su­zu­ki­jáért, majd a kész au­tót vissza­visszük!

Az oda-vissza szál­lí­tás dí­ja Bu­da­pest te­rü­le­ten be­lül 6 000 és 14 000 Ft kö­zött, azon­ban na­gyobb mun­kák­nál akár in­gye­ne­sen is vál­lal­juk. Bu­da­pest te­rü­le­ten kí­vül­ről szál­lít­va is ala­csony szál­lí­tá­si ára­kat biz­to­sí­tunk, mely­ről ér­dek­lőd­jön el­ér­he­tő­sé­ge­in­ken!

Kér­dez­ze mun­ka­tár­sa­in­kat, akik kész­ség­gel tá­jé­koz­tat­ják Önt a rész­le­tek­ről!

Mi mindent tudunk a Suzukiról!

További információ: 06 20 974 0717|06 20 808 5850