...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Tovább bővültünk!

Szer­vi­zünk bő­ví­té­se után fris­sí­tet­tük web­ol­da­lun­kat is, hogy Önö­ket még gyor­sab­ban, meg­újult fe­lü­le­ten tud­juk tá­jé­koz­tat­ni fo­lya­ma­to­san bő­vü­lő al­kat­rész­kí­ná­la­tunk­ról, va­la­mint a na­pi ak­ci­ók­ról, ahol új­don­sá­ga­ink mel­lett a leg­fris­sebb bon­tott al­kat­ré­sze­ket is meg­ta­lál­hat­ják.

A kezdetek...

Jó megközelíthetőség és parkolási lehetőség

Cé­günk a Su­zum­inn Kft. 1997 nya­rán ala­kult csa­lá­di vál­lal­ko­zás, te­vé­keny­sé­gi kö­rünk Su­zu­ki al­kat­rész­ke­res­ke­de­lem és Su­zu­ki au­tó szer­viz. Me­g­ala­ku­lá­sunk­kor egy olyan könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő al­kat­rész szak­üz­le­tet ál­mod­tunk, ahol az összes Su­zu­ki tí­pus­hoz fo­lya­ma­to­san min­dent be le­het sze­rez­ni.

Bővítések...

Folyamatosan bővülő raktárkészlet

Rak­tá­ra­ink bő­ví­té­sé­vel le­he­tő­vé vált, hogy szin­te az összes ke­re­sett Su­zu­ki au­tó­al­kat­részt kész­let­ről tud­juk ki­szol­gál­ni ve­vő­ink­nek, sze­mé­lye­sen vagy ház­hozszál­lít­va. 2008-ban új te­lep­he­lyün­kön profin fel­sze­relt au­tó­szer­vizt nyi­tot­tunk, ahol ki­zá­ró­lag Su­zu­ki au­tó­kat ja­ví­tunk.

Elégedett ügyfelek...

Udvarias, gyors kiszolgálás, kiváló szakemberek

Fon­tos szá­munk­ra ve­vő­ink elé­ge­dett­sé­ge, ezért kí­ná­la­tun­kat és szol­gál­ta­tá­sa­in­kat min­dig az ügy­fe­lek igé­nye­i­hez iga­zít­juk, to­váb­bá min­den ál­ta­lunk el­adott hasz­nált vagy új al­kat­rész­re és el­vég­zett mun­ká­ra ki­bő­ví­tett ga­ran­ci­át vál­la­lunk.

Mi mindent tudunk a Suzukiról!

Ha Ön­nek mind a ked­ve­ző ár, a gyors ki­szol­gá­lás és a mi­nő­ség is egy­aránt fon­tos szem­pon­tok, jöj­jön el hoz­zánk, vagy vá­sá­rol­jon ké­nyel­me­sen web­áru­há­zunk­ban!