...minden, ami Suzuki. Már Dunakeszin is!

...minden, ami Suzuki. Már Dunakeszin is!

...minden, ami Suzuki. Már Dunakeszin is!

Vásárlási tájékoztató

KÉRJÜK AZ ELSŐ VÁSÁRLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL!

Az aláb­bi tá­jé­koz­ta­tó­ban ol­vas­hat a ke­re­sés, meg­ren­de­lés, szál­lí­tás, fi­ze­tés fel­té­te­le­i­ről és fo­lya­ma­ta­i­ról.

Web­áru­há­zun­kat úgy ala­kí­tot­tuk ki a fej­lesz­tő­ink­kel, hogy a vá­sár­lás min­den ele­me lo­gi­ku­san kö­ves­se egy­mást, és vi­lá­gos uta­sí­tá­so­kat ad­junk a kö­vet­ke­ző lé­pés­ről. (Per­sze az üze­mel­te­tés köz­ben fel­me­rü­lő hi­bá­kat fo­lya­ma­to­san ja­vít­juk, mely­nél az Önök ész­re­vé­te­lei nagy se­gít­sé­get je­len­te­nek szá­munk­ra).

Vásárlás

Biz­ton­sá­gi okok­ból kér­jük, re­giszt­rál­jon web­ol­da­lun­kon a Re­giszt­rá­ció ol­da­lon ta­lál­ha­tó on­line űr­lap ki­töl­té­sé­vel, el­kül­dé­sé­vel, majd az e-mail cí­mé­re ka­pott ak­ti­vá­ló le­vél­ben ta­lál­ha­tó hi­vat­ko­zás­ra kat­tint­va, mely­nek se­gít­sé­gé­vel ak­ti­vál­hat­ja re­giszt­rá­ci­ó­ját. A re­giszt­rá­ció ter­mé­sze­te­sen nem kö­te­le­ző, ugyan­is le­he­tő­sé­ge van re­giszt­rá­ció nél­kü­li vá­sár­lás­ra is. Utób­bi eset­ben biz­ton­sá­gi el­len­őr­ző kód meg­adá­sá­ra van szük­ség a vá­sár­lás vég­le­ge­sí­té­se­kor. We­b­ol­da­lunk a fel­hasz­ná­lói él­mény fo­ko­zá­sa ér­de­ké­ben, va­la­mint a fo­lya­mat­ban lé­vő vá­sár­lás és a ter­mék szű­ré­si fel­té­te­lek át­me­ne­ti tá­ro­lá­sa ér­de­ké­ben bön­gé­sző Co­o­kie-kat (sü­ti­ket) hasz­nál. Amennyi­ben web­ol­da­lunk­nak a Co­o­kie-k tá­ro­lá­sá­ra nincs le­he­tő­sé­ge (pl. a Co­o­kie-k le van­nak tilt­va), úgy az ol­dal ren­del­te­tés­sze­rű mű­kö­dé­se nem biz­to­sí­tott, ezért az eb­ből ere­dő hi­bá­kért, ké­nyel­met­len­sé­ge­kért nem vál­la­lunk fe­le­lős­sé­get.

A web­áru­ház­ban több­fé­le szű­rés­re van le­he­tő­sé­ge. Vá­laszt­hat tí­pust, majd szű­kít­he­ti az ada­to­kat. To­váb­bá le­he­tő­ség van gyors­ke­re­sés­re cikk­szám vagy kulcs­szó alap­ján is. Az al­kat­ré­szek­ről na­gyít­ha­tó ké­pet mu­ta­tunk rö­vid le­írás­sal brut­tó árak­kal. A ki­vá­lasz­tott ter­mé­ke egy­sze­rű­en he­lyez­he­ti a ko­sa­rá­ba, majd a ko­sár tar­tal­mát ké­sőbb sza­ba­don mó­do­sít­hat­ja. Kö­vet­ke­ző lé­pés­ben a „meg­ren­de­lés” gomb­ra kat­tint­va el­in­dít­hat­ja a vá­sár­lást. A meg­ren­de­lés után a meg­adott e-mail cím­re kül­dünk egy ér­te­sí­tő le­ve­let, mely­ben a meg­vá­sá­ro­lan­dó ter­mé­ke­ket, a vá­sár­lás vég­össze­gét ta­lál­ja. Az Ön le­ve­le­ző­jé­nek be­ál­lí­tá­sa­i­tól füg­gő­en a Su­zum­inn Kft. web­áru­há­za ál­tal au­to­ma­ti­ku­san kül­dött, a vá­sár­lást vissza­iga­zo­ló le­vél eset­leg a le­vél­sze­mét map­pá­ba ke­rül­het, így kér­jük, el­len­őriz­ze a le­ve­le­ző­jé­ben lé­vő map­pá­kat. Er­re a vá­sár­lást vissza­iga­zo­ló le­vél­re kér­jük, ne vá­la­szol­jon! Eset­le­ges rek­la­má­ci­ó­val vagy vissza­jel­zés­sel kap­cso­la­tos le­ve­le­it kér­jük, a su­zum­inn@­su­zum­inn.hu e-mail cím­re küld­je!

Szállítás

Az Ön ál­tal meg­ren­delt ter­mé­kek ki­szál­lí­tá­sá­hoz a Tran­soflex Kft. fu­tár­szol­gá­lat szol­gál­ta­tá­sa­it vesszük igény­be a cso­mag­kül­dés le­bo­nyo­lí­tá­sá­ra. Amennyi­ben vá­sár­lá­sa el­éri a brut­tó 20 000 Ft-ot a szál­lí­tás költ­sé­gét ma­gunk­ra vál­lal­juk. Ez a ked­vez­mény ki­zá­ró­lag a web­áru­ház­ban le­adott, on­line ren­de­lé­sek­nél al­kal­maz­ha­tó. A ked­vez­mény az ak­ci­ós, túl­sú­lyos és/vagy túl­mé­re­tes ter­mé­kek­re nem vo­nat­ko­zik. A szál­lí­tá­si díj össze­ge a ter­mék­nél ke­rül fel­tün­te­tés­re, va­la­mint a ko­sár­ba tett ter­mé­kek alatt je­len­nek meg. Az egye­di szál­lí­tá­si dí­jak ter­mé­ken­ként ér­ten­dő­ek. Amennyi­ben a vá­sár­lás vég­össze­ge nem éri el a brut­tó 20 000 Ft-ot, ab­ban az eset­ben leg­alább 2 100 Ft szál­lí­tá­si költ­ség­gel is kell szá­mol­nia, amely vá­sár­lá­son­ként ér­ten­dő. A mun­ka­na­po­kon 15 órá­ig be­ér­ke­zett ren­de­lé­se­ket még az­nap el­in­dít­juk, a 15:00 után be­ér­ke­zett ren­de­lé­se­ket pe­dig a kö­vet­ke­ző mun­ka­na­pon 15:30-kor, így a meg­ren­de­lés idő­pont­já­tól füg­gő­en még akár más­nap, de leg­ké­sőbb 3 mun­ka­nap alatt kéz­het kap­ja a meg­ren­delt ter­mé­ke­ket.

Elállás, csere, reklamáció

A 17/1999. kor­mány­ren­de­let­ben rög­zí­tett fel­té­tel nél­kü­li el­ál­lás jo­ga meg­il­le­ti Önt, te­hát az át­vé­tel után 8 mun­ka­na­pon be­lül in­dok­lás nél­kül el­áll­hat a vá­sár­lás­tól, az­az vissza­vesszük a ter­mé­ket és visszafi­zet­jük a tel­jes vé­tel­árat. Cse­rél­ni 30 na­pon be­lül tud­juk egyéb ná­lunk kap­ha­tó al­kat­rész­re. Cse­rét vissza­vá­sár­lást csak sze­mé­lye­sen in­téz­he­ti, pos­tán vissza­kül­dött árut nem ve­szünk át (csak spe­ci­á­lis eset­ben, és ha elő­re egyez­tet­jük). Rek­la­má­ci­ót e-mail-ben vagy mun­ka­idő­ben (hét­köz­nap 9:00-17:00-ig, szom­ba­ton 9:00-13:00-ig) a 06 (20) 974-0717-es te­le­fon­szá­mon te­het, me­lyet min­den eset­ben meg­vizs­gá­lunk és igyek­szünk mi­ha­ma­rabb meg­ol­dást ta­lál­ni.

Adatkezelés

A web­ol­dal hasz­ná­la­tá­val Ön hoz­zá­já­rul a re­giszt­rá­ció so­rán meg­adott sze­mé­lyes ada­ta­i­nak adat­bá­zi­sunk­ban va­ló tá­ro­lá­sá­hoz, va­la­mint az ol­dal ki­emelt funk­ci­ó­i­nak mű­köd­te­té­sé­hez szük­sé­ges Co­o­kie-k hasz­ná­la­tá­hoz. Sze­mé­lyes ada­ta­it har­ma­dik fél ré­szé­re nem ad­juk ki és gon­dos­ko­dunk ada­ta­i­nak vé­del­mé­ről. A Su­zum­inn Kft. nem vál­lal fe­le­lős­sé­get a szá­má­ra fel nem ró­ha­tó te­vé­keny­sé­gek­ből (in­ter­ne­tes tá­ma­dás, tech­ni­kai hi­ba, vis ma­jor) ere­dő adat­vesz­tés ese­tén.