...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Cookie és Adatkezelési tájékoztató

I. Cookie-k

A www.suzuminn.hu weboldal cookie-kat (magyarul sütiket) használ.

Mit jelent?

A cookie egy fájl, amely egy azonosítót tartalmaz (karakterek és számok láncolata), amelyet a webszerver küld a webböngészőbe, és amelyet a böngésző tárol. Az azonosító ezt követően visszaküldésre kerül a szerver részére akármikor, amikor a böngésző oldalmegtekintést kér a szervertől. Cookie-t használunk, hogy alkalmazkodni tudjunk az Ön igényeihez, hogy megkülönböztessük Önt más felhasználóktól. Az állandó cookie-k a weböngészőben kerül tárolásra és érvényben marad a meghatározott érvényességi ideje lejártáig vagy amíg a felhasználó törli azt az érvényességi idő lejárata előtt. A munkamenet cookie pedig a felhasználó kapcsolatának végével megszűnik, vagyis amikor a böngésző bezárásra kerül. A cookie-k jellemzően nem tartalmaznak semmilyen információt, amely személyesen azonosítaná a felhasználót, de az Ön általunk kezelt Személyes Adatai összekapcsolhatók lehetnek a cookie-kban tárolt vagy a cookie-kban gyűjtött adatokkal.

Biztonság

Úgynevezett munkamenet cookie-kat használunk (suzuminn_session), melynek segítségével a megrendelés folyamatát, a fórumot és a Suzuminn-nal való kapcsolattartás, valamint a weboldalon történt beállításokat kezeljük. Ez a cookie segít a szerver oldali php-munkamenetben tárolt felhasználói adatok kezelésére. A cookie értéke egy egyedi azonosító, amely semmilyen személyes adatot nem tartalmaz. Amennyiben nem kívánja, hogy olyan cookie-kat használjunk, amelyek nem feltétlenül szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez (hirdetés, analitika, előbeállítás cookie-k), akkor csak a suzuminn kezdetű cookie-kat válassza ki, mikor megadja hozzájárulását a cookie-k használatához. Ön bármikor letilthatja az összes cookie-t böngészőjében, de ez korlátozhatja a felhasználói élményt, illetve a weboldal és webáruház helyes működését.

II. Adatkezelés

A GDPR uniós adatvédelmi szabályozás alapján

1. Általános információk és a személyes adatok kezelésének feltételei

A jelen adatvédelmi tájékoztató szabályozza az Ön személyére vonatkozó információk és adatok Suzuminn által történő kezelését a weboldal által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Az Ön személyes adatainak jelen adatvédelmi tájékoztató alapján végzett kezeléséért felelős társaság (azaz a GDPR 4. cikk (7) bekezdése szerinti adatkezelő): Suzuminn Kft. 2220 Vecsés, Szemere utca 20/B., Cégjegyzékszám 01-09-728950

2. A kezelt személyes adatok köre és célja

2.1 Az Ön által részünkre rendelkezésre bocsátott adatok, melyet a kapcsolatfelvétel alkalmával, információszerzésnél vagy vásárlás során ad meg

2.2 A Személyes Adatait az alábbi célokból kezeljük:

(a) a kapcsolatfelvétel űrlap elküldése során;

(b) az Ön azonosítása, mikor értékelést küld a szolgáltatásainkról, illetve a weboldalról

(c) a weboldal és webáruház és szolgáltatásaink egyediesítése és személyre szabása az Ön követelményeinek megfelelően (például a keresési eredmények személyre szabása által); ennek érdekében profilalkotást végzünk (elemezzük a korábbi kereséseit, stb.) és algoritmusok segítségével segítjük Önt, hogy megtalálja a keresett terméket webáruházunkban.

(d) az Ön által kezdeményezett feliratkozás alapján marketing természetű információk szolgáltatása, különösen promóciós e-mailek küldése, marketing, hirdetési és egyéb információk, egyediesítések;

(e) szolgáltatásunk nyújtása a lehető legmagasabb minőségen;

(f) bármely a Suzuminn és Ön között felmerülő vita rendezése; és

(g) törvényi kötelezettségeink teljesítése.

3. A hozzájárulás érvényességének időtartama

3.1 A Személyes Adatok kezelésére és megőrzésére vonatkozó felhatalmazás attól a naptól érvényes, amikor a hozzájárulást a jelen feltételek alapján megadták és visszavonásig, vagy addig érvényes amíg szükséges a Személyes Adatok kezelésének céljának megvalósulásához. Az Ön Személyes Adatainak kezelésére és megőrzésére vonatkozó felhatalmazásunk kiterjeszthető a hozzájárulásának visszavonása után szükséges idővel is, feltéve, hogy a Személyes Adatok kezelése vagy megőrzése törvényi kötelezettségeinknek való megfeleléshez és/vagy törvényes jogaink védelmének céljából szükséges.

4. A hozzájárulás visszavonása

Ön a beleegyezését saját belátása szerint bármikor visszavonhatja a suzuminn@suzuminn.hu e-mail címre küldött levéllel.

5. Személyes adatainak nyilvánosságra hozatala

5.1 A Szolgáltatásunk nyújtása érdekében (és adott esetben a körülmények figyelembevételével), az Ön Személyes Adatait az adattakarékosság elvével összhangban személyek egy korlátozott csoportja részére nyilvánosságra hozhatjuk (és az Ön beleegyezését az ilyen nyilvánosságra hozatalhoz), nevezetesen munkavállalóink, alvállalkozóink, tanácsadóink, értékesítési képviselőink, a Társaság és a Szolgáltatásnyújtók kapcsolt vállalkozásai részére, annyiban amennyiben az ésszerű és szükséges a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott cél elérése érdekében.

5.2 Ezenkívül, Személyes Adatait nyilvánosságra hozhatjuk:

(a) olyan esetekben, amikor az alkalmazandó jog ezt megköveteli;

(b) olyan esetekben, amikor az alkalmazandó jog erre felhatalmaz minket; és

(c) olyan esetekben, amikor ez jogaink és jogos érdekeink megvédése érdekében szükséges (beleértve a csalás és a csalárd magatartás megelőzését, az ellenőrzést és a hitelkockázatok megelőzését).

5.3 A weboldalunk üzemeltetése során hozzáférést biztosíthatunk bizonyos harmadik feleknek (és az infrastruktúrához, amit üzemeltetnek) a weboldalunkhoz reklámok és marketing információk közzététele céljából. Ezen harmadik felek olyan technológiákat használnak, melyek közvetlenül az Ön böngészőjére a böngészett honlap részének tűnő ajánlatokat vagy ajánlatokra mutató linkeket küldenek. Ezek a technológiák elvégezhetik az Ön IP címének azonosítását, vagy más olyan technológiákat használhatnak, amelyek adatokat gyűjtenek az Ön Mobil Eszközének vagy számítógépének használatáról (például sütik, JavaScript vagy webjelzők); azonban nem bocsátunk rendelkezésre olyan adatokat ezen harmadik felek részére, amely lehetővé tenné számukra az így gyűjtött adatok személyhez kapcsolását. A jelen rendelkezések célja nem az, hogy szabályozzuk az Ön bármely harmadik féllel fennálló kapcsolatát, akik a fenti technológiákat használják.

5.4 Az Ön Személyes Adatai a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatkezelés céljából az Európai Gazdasági Térség tagállamai között továbbításra kerülhetnek.

6. Az adatkezelés során Önt megillető jog

6.1 Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

7. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

7.1 Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

7.2 Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt

7.3 Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

8. Harmadik fél honlapok

8.1 A weboldalunkon hypertext hivatkozások és harmadik felek honlapjának leírásai érhetők el.

8.2 Nincs ellenőrzésünk és nem vállalunk semmilyen felelősséget harmadik személyeknek a Személyes Adatok védelme területén végzett adatkezelésének feltételeiért, vagy az adatkezelési eljárásaiért.

9. Záró rendelkezések

9.1 Amennyiben nem ért egyet döntésünkkel, Önnek joga van hatékony bírósági jogorvoslathoz vagy panasz benyújtásához az Ön európai uniós tagállamában illetékes felügyeleti hatósághoz vagy a NAIH-hoz (székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulni.

9.2 Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosítására.