...minden, ami Suzuki. Már Dunakeszin is!

...minden, ami Suzuki. Már Dunakeszin is!

...minden, ami Suzuki. Már Dunakeszin is!

Gyakran feltett kérdések

Összegyűjtöttük az Önök által leggyakrabban feltett kérdéseket, így könnyen és azonnal választ kaphat kérdésére.

  • K Az Önök­nél vá­sá­rolt al­kat­ré­sze­ket be is tud­ják épí­te­ni az au­tóm­ba?

    V Ter­mé­sze­te­sen igen. Jól fel­sze­relt szer­vi­zünk­ben gyor­san, vá­ra­ko­zás nél­kül tud­juk ki­szol­gál­ni ügy­fe­le­in­ket.

  • K Bon­tott al­kat­részt vá­sá­rol­nék, és tud­ni sze­ret­ném, mennyi ga­ran­ci­át vál­lal­nak rá, és vissza­ve­szik-e, ha az al­kat­rész meg­hi­bá­so­dik?

    V Sa­ját szer­vi­zünk­ben be­sze­relt bon­tott al­kat­ré­szek ese­té­ben egye­dül­ál­ló 30 na­pos cse­re­ga­ran­ci­át vál­la­lunk. Egyes, nem ná­lunk be­sze­relt, bon­tott al­kat­ré­szek ese­té­ben – be­lát­ha­tó okok mi­att – csak 6 na­pos ga­ran­ci­á­val le­het szá­mol­ni (pl. komp­lett mo­tor, vál­tó, stb.). A ga­ran­ci­át ná­lunk, hely­ben ér­vé­nye­sít­het és kér­he­ti a cse­rét. Az ál­ta­lunk for­gal­ma­zott bon­tott al­kat­ré­szek a gyá­ri, új al­kat­ré­sze­kek­kel meg­egye­ző mi­nő­sé­gű­ek. Eze­ket gon­do­san vá­lo­gat­tuk ki, így na­gyon ki­csi az esé­lye an­nak, hogy meg­hi­bá­sod­nak.

  • K Ho­gyan ér­te­sül­he­tek az ak­ci­ók­ról?

    V A hír­le­vél­re fel­irat­ko­zott ügy­fe­le­in­ket leg­fris­sebb ak­ci­ó­ink­ról a Su­zum­inn ha­vi hír­le­ve­lé­ben el­ső kéz­ből tá­jé­koz­tat­juk, de leg­több ak­ci­ó­in­kat a Fa­ce­book-on is köz­zé­tesszük.

Kérdés kategóriák

Vá­lassza ki a kér­dés­kör­höz tar­to­zó ka­te­gó­ri­át, így könnyeb­ben meg­ta­lál­ja kér­dé­sé­re a vá­laszt! Akár töb­bet is meg­je­löl­het.

Kérdezze szakértőinket!

Munkatársaink kérdésére a lehető legrövidebb időn belül* válaszolnak.

* Nyit­va­tar­tá­si idő­ben igyek­szünk a le­he­tő leg­rö­vi­debb időn be­lül vá­la­szol­ni Önök­nek, min­den egyéb idő­pont­ban kér­dé­sé­re a kö­vet­ke­ző nyit­va­tar­tá­si idő­ben vá­la­szo­lunk.

Kérdezze szakértőinket!

Munkatársaink kérdésére a lehető legrövidebb időn belül* válaszolnak.

* Nyit­va­tar­tá­si idő­ben igyek­szünk a le­he­tő leg­rö­vi­debb időn be­lül vá­la­szol­ni Önök­nek, min­den egyéb idő­pont­ban kér­dé­sé­re a kö­vet­ke­ző nyit­va­tar­tá­si idő­ben vá­la­szo­lunk.