...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Gyakran feltett kérdések

Összegyűjtöttük az Önök által leggyakrabban feltett kérdéseket, így könnyen és azonnal választ kaphat kérdésére.

  • K Az Önök­nél vá­sá­rolt al­kat­ré­sze­ket be is tud­ják épí­te­ni az au­tóm­ba?

    V Ter­mé­sze­te­sen igen. Jól fel­sze­relt szer­vi­zünk­ben gyor­san, vá­ra­ko­zás nél­kül tud­juk ki­szol­gál­ni ügy­fe­le­in­ket.

  • K Bon­tott al­kat­részt vá­sá­rol­nék, és tud­ni sze­ret­ném, mennyi ga­ran­ci­át vál­lal­nak rá, és vissza­ve­szik-e, ha az al­kat­rész meg­hi­bá­so­dik?

    V Sa­ját szer­vi­zünk­ben be­sze­relt bon­tott al­kat­ré­szek ese­té­ben egye­dül­ál­ló 30 na­pos cse­re­ga­ran­ci­át vál­la­lunk. Egyes, nem ná­lunk be­sze­relt, bon­tott al­kat­ré­szek ese­té­ben – be­lát­ha­tó okok mi­att – csak 6 na­pos ga­ran­ci­á­val le­het szá­mol­ni (pl. komp­lett mo­tor, vál­tó, stb.). A ga­ran­ci­át ná­lunk, hely­ben ér­vé­nye­sít­het és kér­he­ti a cse­rét. Az ál­ta­lunk for­gal­ma­zott bon­tott al­kat­ré­szek a gyá­ri, új al­kat­ré­sze­kek­kel meg­egye­ző mi­nő­sé­gű­ek. Eze­ket gon­do­san vá­lo­gat­tuk ki, így na­gyon ki­csi az esé­lye an­nak, hogy meg­hi­bá­sod­nak.

  • K Ho­gyan ér­te­sül­he­tek az ak­ci­ók­ról?

    V A hír­le­vél­re fel­irat­ko­zott ügy­fe­le­in­ket leg­fris­sebb ak­ci­ó­ink­ról a Su­zum­inn ha­vi hír­le­ve­lé­ben el­ső kéz­ből tá­jé­koz­tat­juk, de leg­több ak­ci­ó­in­kat a Fa­ce­book-on is köz­zé­tesszük.

Kérdés kategóriák

Vá­lassza ki a kér­dés­kör­höz tar­to­zó ka­te­gó­ri­át, így könnyeb­ben meg­ta­lál­ja kér­dé­sé­re a vá­laszt! Akár töb­bet is meg­je­löl­het.

Kérdezze szakértőinket!

Munkatársaink kérdésére a lehető legrövidebb időn belül* válaszolnak.

* Nyit­va­tar­tá­si idő­ben igyek­szünk a le­he­tő leg­rö­vi­debb időn be­lül vá­la­szol­ni Önök­nek, min­den egyéb idő­pont­ban kér­dé­sé­re a kö­vet­ke­ző nyit­va­tar­tá­si idő­ben vá­la­szo­lunk.

Kérdezze szakértőinket!

Munkatársaink kérdésére a lehető legrövidebb időn belül* válaszolnak.

* Nyit­va­tar­tá­si idő­ben igyek­szünk a le­he­tő leg­rö­vi­debb időn be­lül vá­la­szol­ni Önök­nek, min­den egyéb idő­pont­ban kér­dé­sé­re a kö­vet­ke­ző nyit­va­tar­tá­si idő­ben vá­la­szo­lunk.