...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

...minden, ami Suzuki.

Ügyfeleink írták rólunk

Az alábbi értékeléseket kaptuk ügyfeleinktől:

 • A web­s­hop­ban meg­ren­delt ter­mé­ke­ket más­nap meg­kap­tam, kö­szö­nöm, tény­leg min­den rak­tá­ron van. EZ volt a 3. ren­de­lés, de lesz még. Gá­bor Deb­re­cen­ből

  ***** István Gábor

 • Kö­szö­nöm a kup­lung cse­rét. 2ó­ra alatt meg­csi­nál­ták, meg tud­tam vár­ni ne­kem aki fu­tár­ko­dik ez a leg­fon­to­sabb. Az hogy jó áron volt csak a hab a tor­tán :-). Szív­ből aján­lom őket min­den Su­zu­kis tár­sam­nak

  ***** Tóth Géza

 • Meg­be­szélt ha­tár­idő előtt egy nap­pal vé­gez­tek. Ked­ve­ző áron dol­goz­nak. Csak aján­la­ni tu­dom. Va­la­mint ki­ta­ka­ri­tot­ták a ko­csit!!! Kö­szö­nöm szé­pen!

  ***** Bakonyi Gábor

 • Na­gyon kor­rekt,gyors,ud­va­ri­as kol­lé­gák dol­goz­nak,gyor­san és pon­to­san a meg­be­szélt áron,ke­szult el a ja­ví­tás,mind­ket al­ka­lom­mal ami­kor ja­ví­tot­ták a swift­emet.Csak di­csér­ni és aján­la­ni tu­dom Őket min­den Su­zu­kis­nak!!!! Ko­szo­net ér­te:Du­nai An­dor.

  Dunai Andor

 • Ru­gal­mas, ked­ves, kor­rekt szol­gál­ta­tást nyúj­ta­nak! Csak aján­la­ni tu­dom őket.

  ***** Farkas Balázs

 • Az ABS ment tönk­re a swif­tem­ben, jó so­kat vár­tam rá, de vé­gül jól meg­ja­ví­tot­ták. Tény­leg min­dent kör­be­te­le­fo­nál­tam, de csak itt tud­ták ki­cse­rél­ni em­be­ri áron. Kü­lön ki­emel­ném, hogy a vál­lalt ga­ran­ci­át tény­leg be­tart­ják, szi­merin­get is cse­rél­tek a vál­tóm­ban ami 2 hét múl­va eresz­te­ni kez­dett, so­ron­kí­vül in­gyen cse­rél­ték, az­óta jó. saj­nos nem min­den­hol ilye­nek.

  **** Lakat Péter

 • A ro­bot vál­tós Swift­emet két már­ka­szer­vi­zes ka­land után itt vég­re rend­be­rak­ták! Az ár is rend­ben volt! Kö­szi, majd jö­vök ini­ci­a­li­zás­ra a nyá­ron.

  ***** Tóth Géza

 • **** Erdélyi Balázs

 • A vál­tó­mat még sze­ren­csé­re nem kel­let sze­rel­ni, de min­den mást ők csi­nál­nak az au­tó­mon, profi mü­hely és jo áron dol­goz­nak!

  ***** Kovács Marcell

 • Meg­be­szélt idő­ben, ru­gal­mas,gyors, pre­ciz,vál­tó ja­vi­tás! Csak aján­la­ni tu­dom bár­ki­nek aki nem hi­szi meg­néz­he­ti az enyé­met.Kö­szi fi­úk profik vagy­tok!

  ***** Nagy Gábor

 • Sze­ret­nék kö­szö­ne­tet mon­da­ni az ign­i­se­men el­vég­zett vál­tó fel­újÍ­tás és kup­lung cse­re mi­att. Az au­tóm olyan halk lett mint új ko­rá­ban, a meg­be­szélt idő­pont­ra el­ké­szült , a fi­ze­ten­dő pénz­összeg az elő­re meg­be­szél­tek­nél is ke­ve­sebb lett!Tel­jes mér­ték­ben elé­ge­dett va­gyok, min­den Su­zu­kis­nak csak aján­la­ni tu­dom a cé­get!

  ***** Giczi Zsolt

 • Meg sze­ret­ném kö­szön­ni amit a ko­csi­mért tet­te­tek (vál­tó hi­ba,kup­lung cse­re,abs gyű­rű cse­re és el­ső ten­gely cse­re) na­gyon há­lás va­gyok ér­te,csen­des és re­peszt­he­tek ve­le!!;-P Elég sok ba­ja volt vé­gül,jobb mint új­ko­rá­ban kö­szö­nöm a vé­let­len­nek hogy a ti hon­la­po­to­kat hoz­ta be a net és hoz­zá­tok vi­het­tem az au­tó­mat! ;-)

  ***** Radvány Krisztina

 • Ked­ves Sze­re­lők! Kö­szö­nöm mégegy­szer, hogy nem újí­tat­tá­tok fel a vál­tót fö­lös­le­ge­sen, tény­leg mi­u­tán ki­cse­rél­té­tek a ke­rék­csap­ágyat meg­szűnt a mor­gás és még a pén­zem is meg­ma­radt! Rit­ka az ilyen hoz­zá ál­lás! Itt Ceg­lé­den is aján­lom majd min­den is­me­rő­söm­nek :-)

  ***** Szabados János

 • Ré­szem­ről én is csak jót tu­dok mon­da­ni, a meg­be­szélt idő­pont­ban fo­gad­tak, a mun­kát el­vé­gez­ték, az ár is annyi volt amit elő­re meg­be­szél­tünk. Meg va­gyok elé­ged­ve!

  **** Bazsó Tibor

 • Az el­ső ke­rék­csap­ágya­kat kel­lett ki­cse­rél­tet­nem egy olaj­cse­ré­vel össze­kap­csol­va. A szer­viz meg­ej­té­se előtt pár nap­pal egy prob­lé­ma me­rült föl a ki­pu­fo­gó­ban (mint utó­lag meg­tud­tam egy hő­ve­ze­tő le­mez volt a hi­bás). Ér­ke­zé­sem­kor na­gyon meg­le­pőd­tem. Na­gyon jó ke­dé­lyű sze­re­lők­kel ta­lál­koz­tam. Kész­sé­ge­sek vol­tak és fel­vi­lá­go­sí­tot­tak, hogy elég csak egy csap­ágyat cse­rél­ni (azt hit­tem hogy ten­ge­lyen­ként pár­ban kell) te­hát nem a ”le­hú­zás” volt a cél.Ed­dig nem ta­lál­koz­tam ilyen kor­rekt cég­gel. A prob­lé­má­kat gyor­san el­há­rí­tot­ták és a vég­összeg még az elő­kal­ku­lált­nál is ol­csóbb­ra jött ki. A Su­zu­kim is­mét né­mán ha­sít az uta­kon.:D A jö­vő­ben is az au­tó­val kap­cso­la­tos min­den prob­lé­mám­mal őket fo­gom meg­ke­res­ni és bát­ran aján­lom min­den Su­zu­kis­nak. :)

  ***** Harkai Péter

 • Kö­szö­nöm a ja­ví­tást, elé­ge­dett va­gyok!

  ***** Csengeri Noémi

 • Na­gyon kö­szö­nöm a gyors vál­tó és kup­lung ja­ví­tást. Volt még más ja­ví­ta­ni va­ló is és még így is na­gyon gyor­sak vol­tak. Min­den­ki­nek csak aján­la­ni tu­dom! A kék Ign­is olyan mint­ha új len­ne. Kö­szö­nöm!

  ***** Jávorcsik István

 • Én is elé­ge­dett va­gyok, kö­szi.jö­vő hé­ten me­gyek vissza a len­gő­kar­cse­ré­re

  ***** Adrienn

 • Tisz­telt Sze­re­lők! Már las­san egy hó­nap­ja já­rok az Ign­i­sem­mel ami­nek a vál­tó­ja fel lett újít­va, és el­fe­lej­tet­tem, hogy meg­ig­ér­tem vissza szó­lok mi­lyen lett. Ak­kor most itt meg­te­szem. SZUPER! Kö­szi: ”kék Ign­is-es Pé­ter”

  ***** Varga Péter

 • Kor­rekt, gyors mun­ka. A Swif­tem vál­tó­ja megint olyan csen­des, mint ami­lyen volt. Kö­szö­nöm!

  **** Szabó Géza

 • Kö­szö­nöm a Su­zum­in csa­pa­tá­nak, hogy elő­re je­lez­te a prob­lé­mát. Jó, hogy fel­újí­tot­ták a vál­tó­mat, mert már elég han­gos volt.

  ***** Szalai Antal

 • Mint­ha ki­cse­rél­ték vol­na :) Is­mét 100 %-os a Su­zu­kim.

  **** Steiner Miklós

Az értékelések átlaga: 95,3%

Köszönjük Önöknek a bizalmat és reméljük, a továbbiakban is igénybe veszik szolgáltatásainkat.

Értékeljen Ön is bennünket!

Kérjük, szánjon néhány percet kérdőívünk kitöltésére és is írja meg véleményét rólunk! Segítségét köszönjük!

A Su­zum­inn Kft. be­mu­tat­ko­zá­sa

A Su­zum­inn bu­da­pes­ti Su­zu­ki bon­tó több mint ti­zen­öt éve fog­lal­ko­zik Su­zu­ki al­kat­ré­szek for­gal­ma­zá­sá­val, va­la­mint Su­zu­ki szer­viz szol­gál­ta­tást is nyújt, mely­nek ke­re­te­in be­lül a meg­vá­sá­rolt al­kat­ré­szek szak­ér­tő be­sze­re­lé­sét is el­vég­zik. Ha Su­zu­ki Ign­is, Su­zu­ki Vit­a­ra, Su­zu­ki Swift, Su­zu­ki Al­to, Su­zu­ki Wa­gon R+, Su­zu­ki Ba­le­no vagy más Su­zu­ki tí­pu­sú au­tó­já­hoz al­kat­rész­re len­ne szük­sé­ge, ná­lunk meg­ta­lál­ja!